Regulamin

  

 

 

REGULAMIN
 
1.      Miejsca noclegowe i pokoje w naszym hotelu wynajmowane są na doby.
2.      Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.
3.      Opłaty za noclegi i inne usługi świadczone przez hotel pobierane są z góry wg. cen zawartych w aktualnym     Cenniku dostępnym w Recepcji.
4.      Miejsce noclegowe lub pokój zostaje wynajęty na okres , który został opłacony z góry.
5.      Brak zapłaty w wyznaczonym terminie będzie podstawą do wykwaterowania z hotelu.
6.      Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zadeklarowany i opłacony w dniu zameldowania należy zgłosić w Recepcji do godziny 22.00 w przededniu upływu terminu wynajęcia miejsca lub pokoju.
7.      Życzenia przedłużenia pobytu realizujemy w miarę posiadanych możliwości.
8.      Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
9.      Zastrzeżenia dotyczące jakości usług świadczonych przez hotele prosimy zgłaszać niezwłocznie w Recepcji lub Administracji obiektu.
10.  Mamy obowiązek zapewnić Państwu :
- zgodne z proponowanym wyposażenie pokoi i pomieszczeń ogólnego użytku,
- ogrzewanie oraz dostawy ciepłej i zimnej wody,
- zgodne z przepisami bhp i p.poż. warunki bezpieczeństwa pobytu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę,
- sprzątanie korytarzy i pomieszczeń ogólnego użytku we wszystkie dni robocze,
- wykonywanie niezbędnych napraw i remontów zapewniających możliwość korzystania z dostępnych pomieszczeń i zainstalowanych w nich urządzeń,
- udostępniania Gościom sprzętu do utrzymania porządku w pokojach, worków na śmieci ,
- wypożyczanie i wymianę raz w miesiącu pościeli,
11.  Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren hotelu, w szczególności pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty i kosztowności oraz za pojazdy  parkowane w otoczeniu hotelu,
12.  W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do 7.00.
13.  Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, termowentylatorów i innych tego typu urządzeń elektrycznych i gazowych.
14.  Goście zobowiązani są do utrzymania porządku w pokojach w trakcie pobytu, sprzątania i wynoszenia śmieci i odpadów  do właściwych pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku.
15.  Osoby nie zameldowane w hotelu mogą odwiedzać mieszkańców w godzinach 7.00 do 23.00 po potwierdzeniu przez wskazanego mieszkańca ich zaproszenia i pozostawieniu w Recepcji dowodu tożsamości.
16.  Każdorazowo opuszczając pokój należy zamknąć drzwi , a klucz pozostawić w Recepcji.
17.  Przekazywanie pokoju lub miejsca w pokoju kolejnym mieszkańcom wymaga wcześniejszego załatwienia formalności meldunkowych w Recepcji .
18.  W hotelu obowiązuje zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w wystroju i wyposażeniu pokoi bez zgody Kierownictwa Obiektu.
19.  Goście ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia wyposażenie i urządzeń technicznych hotelu powstałe z ich winy bądź winy odwiedzających je osób oraz za dewastację pokoju i jego wyposażenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem utrzymywania należytego porządku.
20.  Każdorazowe meldowanie lub wymeldowania gościa musi się odbywać w Recepcji hotelu poprzez wypełnienie właściwych druków . Tylko zmiany dokonywane w sposób zgodny z wymogami formalnymi będą uwzględniane w rozliczeniach za usługi świadczone przez hotel.
21.  Na terenie hotelu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi
22.  W celu zapewnienia naszym Gościom właściwych warunków życia i wypoczynku na terenie hotelu osoby naruszające powyższy regulamin lub ogólnie przyjęte zasady współżycia , używające narkotyków lub  nadużywające alkoholu   będą zmuszone do opuszczenia hotelu.
23.  W przypadku zauważenia niewłaściwych zachowań Gości lub personelu hotelu lub stwierdzenia awarii, usterek lub jakichkolwiek zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania obiektu prosimy o ich niezwłoczne zgłaszanie w Administracji lub Recepcji hotelu.
 
Będziemy Państwu wdzięczni za przestrzeganie poniżej przedstawionego regulaminu, który ma zapewnić bezkonfliktowy, spokojny i bezpieczny pobyt w naszym hotelu wszystkim Gościom.
 
Życzymy miłego pobytu w Poznaniu i naszym hotelu
 

Aktualności

 tel. +48 (61) 835 25 88
 fax +48 (61) 835 25 88
 kom. +48 608 319 900

e-mail: rezerwacje@hotele.poznan.pl

www.hotele.poznan.pl

 


 

 

 

Kontakt

 

TANIE NOCLEGI AGRIKOLA
ul. Babimojska 9
60-161 Poznań

tel / fax:  061 835 25 88

kom. 608 319 900

e-mail: rezerwacje@hotele.poznan.pl

www.hotele.poznan.pl